✔ Nyhed – Få finansiering med attraktiv delbetaling

✔ Varmepumpepuljen er åben, og du kan søge tilskud nu! Ansøg her

Valdemar Varmepumpeanlæg – Fejl og løsninger

Har du et Valdemar Varmepumpe anlæg, og får en fejlkode op? Det er hvad der sker. Heldigvis kan du her nemt fremsøge den pågældende fejlkode, årsag og mulig(e) løsninger.

Liste over fejlkoder

Er03 – Water Flow Failure

System: Lille vandgennemstrømning.

 • Sikre at systemet er installeret 100% efter vores installationsdiagram, og korrekte rør er brugt. Bemærk at alt under DN25 (Min) – Vi anbefaler DN32 / 30mm indvendig diameter (indvendig diameter på 25mm, vi anbefaler 32mm) kan ikke bruges!

Fremløb og retur tilsluttet omvendt.

Der er luft i vandvejen.

 • Dette er den mest hyppige årsag, og det er her hvor VVS’eren ALTID siger – “Der er ikke mere luft i systemet” men det er der.

  Løsningen her er som følger: Start med at åbne ALLE termostater i huset (gulvvarme, radiatorer mv.) Skyld systemet igennem 10 minutter, så du er sikker på, at der ikke er skidt, eller luft i rørene i huset. Herefter, så fyldes anlægget op og ventiler mv. åbnes på klem til de lukker vand ud, og lukkes igen.

  Så opstartes anlægget; er fejlen her endnu, så forsøg at åbne omkring cirkulationspumpen til den lækker vand, for at sikre der ikke har sat sig luft derinde.

  Er fejlen der mod forventning endnu, så gentag overstående, eller lav vaccum på systemet.

Vandruten er spærret.

Er04 – Anti Freeze i vinterperioden

System:

 • Den omkringliggende temperatur er lav, og der er risiko for frostsprængninger.

Fejlfinding:

Er05 – Højtryksfejl

En højtryksfejl er en fejl, der viser sig i en varmepumpe, når det komprimerede kølemiddel har et tryk, der er for højt for varmepumpens specifikationer. I dit Valdemar anlæg kan det være grundet følgende ting:

System:

 • Gasspjældets åbning er for lille eller blokeret.
 • Fordamperfinner er snavsede eller blokerede.
 • Utilstrækkelig luftmængde eller ventilatorfejl.

Fejlfinding:

 • Tjek gasspjældet
 • Rengør fordamperfinnerne
 • Kontroller blæseren, hvis der er unormaliteter

Elektronisk kontrol: Højtryksfejl

 • Tjek om højtrykspressostatledningerne sidder korrekt.

Vandruten

 • Vandsystemet er blokeret.
 • Indløbsvandtemperaturføleren slukker (den faktiske vandtemperatur er for høj).
 • Tjek vandventilen og temperaturforskellen mellem indløbs- og udløbsvand.
 • Tilslut indløbsvandtemperaturføleren igen.

Er06 – Lavtryksfejl

System:

 • Fordamperen er er beskidt og blokeret

Fejlfinding:

 • Vask fordamperens finner

Vandruten har for lavt flow:

 • Indløbsvandets temperatur er for lav. Kontroller temperaturforskellen mellem vandindløb og -udløb, og juster vandgennemstrømningen. Tjek derudover vandtemperaturen.

Er09 – Kommunikationsfejl kontrolpanel

System:

 • Kommunikationsledningen har dårlig kontakt.

Fejlfinding:

 • Kontroller kommunikationsledningen sidder korrekt fast, og der er forbindelse
 • Mål spændingen mellem RS485 kommunikationslinjer A, B og GND og se om spændingen svinger.

Er10 – Kommunikationsfejl mellem hovedkort og driver

System:

 • Kommunikationsfejl på frekvenskonverteringsmodul (Alarm når kommunikationen mellem hovedkortet og driverkortet er afbrudt)

Fejlfinding:

 • Kontroller hovedkort eller driverkort, og se om der er kontakt imellem kommunikationsledningen mellem hovedkortet og driverkortet.

Er12 – For høj udstødningsgastemperatur

System:

 • Udstødningsgastemperaturen er for høj. Sikkerhedsanordning aktiveret.

Fejlfinding:

 • Systemet er snavset og blokeret. Kontroller for evt. kølemiddellækage og kompressorolie. Tjek derudover, hvorvidt udstødningsgastemperaturfølerens modstandsværdi er forskudt, og om vandindløbstemperaturføleren falder af.

Er14 – Fejl i vandbeholderens temperaturføler

System:

 • Sensoren er i dårlig kontakt eller falder af, og sensoren er beskadiget.

Fejlfinding:

 • Tjek først og fremmest at temperaturføleren sidder på den korrekte tank, og tjek dernæst selve temperatursensoren for evt. skader og forbindelse.

Er15 – Fejl ved temperaturføler til vandindløb

System:

 • Dårlig forbindelse i sensorstikket.

Fejlfinding:

 • Kontroller vandindløbstemperaturføleren for dårlig forbindelse og evt. skader.

Er16 – Fejl på fordamperbatteriets temperatur

System:

 • Fejl på fordamperbatteriets temperatur

Fejlfinding:

 • Kontroller fordamperbatteriets temperatursensor for dårlig forbindelse og evt. skader.

Er18 – Fejl ved udstødningsgastemperatur

System:

 • Dårlig forbindelse via sensorstikket.

Fejlfinding:

 • Kontroller udstødningsgastemperaturføleren for dårlig forbindelse og evt. skader.

Er20 – Unormal beskyttelse af frekvenskonverteringsmodulet

System:

 • Intern fejl i IPM-modulet.

Fejlfinding:

 • Kontroller relaterede problemer, der kan give fejlen.

Er21 – Fejl ved omgivelsestemperaturføler

System:

 • Dårlig forbindelse i sensorstikket.

Fejlfinding:

 • Kontroller omgivelsestemperaturføleren for dårlig forbindelse og evt. skader.

Er23 – Beskyttelsen for køleudløbsvandets temperatur er for lav

System:

 • Dette kan skyldes, at vandudløbstemperaturen er lavere end systembeskyttelsesværdien, eller at vandgennemstrømningshastigheden er for lille. Det kan ligeledes være luft eller blokering i vandvejen samt udfordringer relateret til vandindløbstemperaturføleren.

Fejlfinding:

 • Kontroller, om vandventilen eller vandpumpen er åben og foretag evt. en rørtømning eller -rensning. Husk at tilslutte vandudgangstemperaturføleren igen, hvis du tager denne fra.

Er27 – Fejl ved temperaturføler for vandudløb

System:

 • Dårlig forbindelse af sensorstikket.

Fejlfinding:

 • Kontroller udløbsvandets temperatursensor for dårlig forbindelse og evt. skader.

Er29 – Fejl ved sugegastemperaturføler

System:

 • Dårlig forbindelse af sensorstikket.

Fejlfinding:

 • Kontroller sugegastemperaturføleren for dårlig forbindelse og evt. skader.

Er32 – Beskyttelsen for opvarmning af afgangsvandets temperatur er for høj

System:

 • Beskyttelsen for opvarmning af afgangsvandets temperatur er for høj.

Fejlfinding:

 • Vandudløbstemperaturen er højere end systembeskyttelsesværdien, eller vandgennemstrømningshastigheden er for lille. Det kan også være luft eller blokering i røret eller udfordringer relateret vandindløbstemperaturføleren.

Er34 – Frekvenskonverteringsmodulets temperatur er for høj

System:

 • Frekvenskonverteringsmodulets temperatur er for høj.

Fejlfinding:

 • Tjek om ventilatoren kører eller ej og tjek om luftudtaget er blokeret på grund af enhedens installationsposition.

Er42 – Fejl i kølespiraltemperaturføler

System:

 • Dårlig forbindelse af sensorstikket.

Fejlfinding:

 • Kontroller kølespiralens temperatursensor for dårlig forbindelse og evt. skader.

Er62 – Economizer indløbstemperaturføler fejl

System:

 • Dårlig forbindelse af sensorstikket.

Fejlfinding:

 • Kontroller economizer-indløbstemperaturføleren for dårlig forbindelse og evt. skader.

Er63 – Economizer udgangstemperaturføler fejl

System:

 • Dårlig forbindelse af sensorstikket.

Fejlfinding:

 • Kontroller economizer-indgangstemperaturføleren for dårlig forbindelse og evt. skader.

Er64 – DC blæser 1 fejl

System:

 • DC ventilator 1 er beskadiget eller hæmmet.

Fejlfinding:

 • Tjek blæseren for obstruerende objekter og skader, og tilslut DC-blæserens ledninger igen hvis disse har været sat forkert eller frakoblet.

Er66 – DC blæser 2 fejl

System:

 • DC ventilator 2 er beskadiget eller hæmmet.

Fejlfinding:

 • Tjek blæseren for obstruerende objekter og skader, og tilslut DC-blæserens ledninger igen hvis disse har været sat forkert eller frakoblet.

1 – IPM overstrøm

System:

 • Overstrøm i IPM modulet.

Fejlfinding:

 • Kontroller frekvenskonverteringsmodulet.

2 – Kompressorsynkroniseringen er unormal

System:

 • Kompressorsynkroniseringen er unormal.

Fejlfinding:

 • Kontroller kompressoren for fejl og evt. skader.

8 – Udgangen af ​​kompressoren har fasefejl

System:

 • Kompressorens ledninger er afbrudt eller sidder ikke korrekt, hvilket giver dårlig forbindelse.

Fejlfinding:

 • Kontroller kompressorens indgangsledning for evt. skader og at denne sidder korrekt.

16 – DC-busspændingen er lav

System:

 • Indgangsspændingen er for lav – PFC-modulfejl.

Fejlfinding:

 • Kontroller indgangsspændingen og frekvenskonverteringsmodulet.

32 – DC-busspændingen er høj

System:

 • Indgangsspændingen er for høj- PFC-modulfejl.

Fejlfinding:

 • Kontroller indgangsspændingen og frekvenskonverteringsmodulet.

64 – Kølepladens temperatur er for høj

System:

 • Blæserfejl eller blokering af luftudtaget.

Fejlfinding:

 • Tjek blæseren og luftudtaget for evt. skader og blokader.

128 – Fejl ved kølepladetemperatur

System:

 • Kølepladeføleren har kortslutning eller åben kredsløbsfejl.

Fejlfinding:

 • Kontroller frekvenskonverteringsmodulet.

257 – Kommunikationsfejl

System:

 • Frekvenskonverteringsmodulet har ikke modtaget nogen kommando fra hovedkortet.

Fejlfinding:

 • Kontroller kommunikationsforbindelsesledningen mellem hovedkortet og frekvenskonverteringsmodulet.

258 – AC-indgangen har fasefejl

System:

 • Input har fasefejl (det trefasede modul er gyldigt).

Fejlfinding:

 • Tjek inputlinjen.

260 – AC input overstrøm

System:

 • Input trefaset ubalance (trefasemodulet er gyldigt).

Fejlfinding:

 • Kontroller den trefasede inputspænding.

264 – AC-indgangsspændingen er lav

System:

 • Indgangsspændingen er for lav.

Fejlfinding:

 • Kontroller indgangsspændingen.

288 – IPM-temperaturen er for høj

System:

 • Blæserfejl og blokering af luftudtaget.

Fejlfinding:

 • Tjek blæseren luftudtaget.

320 – Kompressorens spidsstrøm er for høj

System:

 • Kompressorstrømmen er for stor, og driverprogrammet og kompressoren stemmer ikke overens.

Fejlfinding:

 • Kontroller frekvenskonverteringsmodulet.

384 – PFC-modulets temperatur er for høj

System:

 • PFC-modulets temperatur er for høj.

Fejlfinding:

 • Kontroller om ventilatoren kører som den skal og om luftudtaget ikke cirkuleres på grund af enhedens installationsposition.

Ekstra info om fejlkoder:

Under E20-fejl vil den også vise følgende fejlkoder. Fejlkoder skifter hvert 3. sekund. Hvor 1-128 foretrækkes at vises, og kun når 1-128 fejlkoder ikke vises, vises 257-384 fejlkode. Hvis der vises to eller flere fejlkoder med samme prioritet, akkumuleres fejlkoderne. For eksempel, hvis 16 og 32 fejlkoder vises samtidigt, viser den 48.

Har du brug for hjælp?

Udfyld formularen og fortæl os, hvordan vi kan hjælpe dig, så giver vi dig et kald.

Ring mig op
+2år-garanti

Privat: 2 års ekstra garanti

Hos Cool Energi får du altid garanti, når du køber en varmepumpe. Men er det ikke tilstrækkeligt, så kan du trygt opgradere din garanti med hele 2 år oveni!

Information ved køb af ekstra garanti

2 års ekstra garanti

OBS: Vær opmærksom på at denne opgradering kun gør sig gældende ved vores luft/vand varmepumper. 2 års ekstra garanti giver god mening, hvis du køber f.eks. en SPRSUN luft til vand varmepumpe med 3 års standard garanti hos os, og gerne vil have den øget. Det kan f.eks. være, hvis du skal bo i boligen i mange år og gerne vil være dækket ind i hvert fald i de 5 år. Valdemar har som standard 8 års garanti for kompletsættet. Her kan du tilkøbe yderligere 2 års garanti og dermed opnå 10 års garanti i alt på dit nye anlæg. Garantien gør sig gældende på alle vores luft til vand varmepumper, og den sikrer dig imod, hvis anlægget fejler i garantiperioden. Bemærk dog, at garantien er betinget af korrekt montering og opsætning af anlægget samt, at der overholdes det årlige eftersyn af varmepumpen.

Vær dækket ind med garantien

Du kan nemt tilføje de 2 års ekstra garanti til din ordrekurv, så du har det hele samlet i din ordreopgørelse. Køb de 2 års ekstra garanti, så du er dækket ind og ved, at vi tager hånd om eventuelle skader og fejl omfattet af garantien på din varmepumpe.

Information ved køb af montering

MONTERING AF LUFT TIL VAND VARMEPUMPE

Vores montage indeholder:
 • Kørsel til dig, med værkstøj og udstyr.
 • Hulboring i mursten, gasbeton eller trævæg.
 • Tilslutning af Plug n’ play boks, buffertank og monoblock med en afstand på max 5 meter.
 • Tilslutning til eksisterende varmesystem. Max. 2 meter rør forbrug mellem buffertank og system.
 • Tilslutning til varmt og koldt vand.
 • Tilslutning til strømforsyning, såfremt det er klargjort før montering.
 • Opstart af varmepumpe
Følgende skal være klargjort inden vi kommer:
 • Der skal være etableret fast underlag i vatter for udedelen med 50cm frirum bagved (støbt, fliser eller lign)
 • Klargjort til afløb ind- og udvendigt (udedel drypper vand, hvorfor afløb anbefales – men ikke et krav fra os)
 • Arbejdet udføres i niveau med fri adgang, hvilket betyder at montøren ikke flytter inde- eller udedel over trapper, ned i kælder eller lign. Er der niveauforskel skal delene være anbragt på monterings stederne før ankomst.
 • El skal være etableret og funktionsdygtigt før ankomst
 • Vi tilbyder ikke at trække rør over lofter, kældre eller nedgravning – dette skal såfremt være gjort og klargjort inden vores ankomst
Bemærk: Vi forbeholder os retten til ikke at udføre montagen, såfremt vores teknikker ikke finder det muligt, grundet omstående konstruktioner eller ikke kan stå inde for installeringen. Rør, afløb og el skal fremstå klar før montering og er alene købers ansvar. Følgende er ikke inkluderet:
 • Evt. ekstra cirkulationspumpe(r) (kan være nødvendigt hvis du ikke har en på dit centralvarme system i forvejen – fx hvis du tidligere har haft gasfyr)
 • El-arbejde
 • Nedtagning og fjernelse af eksisterende opvarmningsform (medmindre dette er tilkøbt)
 • Montage af udstyr købt andetsteds eller lignende.
 • Gravearbejde
 • Kraftigt isoleret rør til nedgravning udendørs
 • Isoleringsarbejde
 • Andet eventuelt materiale forbrug og arbejdstid, ud over det ovenfor anførte, efterfaktureres.
 • Mere end 5 meter rør (udover dette faktureres med 500 kr. / meteren inkl. alt)
 • Arbejde, materialer mv. der ikke indgår i overstående. 
Arbejde udover ovenstående faktureres til 600 kr. / timen inkl. moms, såfremt det er noget vi kan bistå. Materialer udover det medfølgende efterfaktureres.

Afmontering af gasfyr

 • Bemærk, at vi ikke lukker- og afmelder gassen, dette skal du selv sørge for – Se evt. bygnings/energipuljer der kan dække udgiften hertil
 • Gassen SKAL kunne slukkes indvendigt eller udvendigt ved mur
 • Montøren bortskaffer ikke gasfyret, men afmonterer dette og læsser det gerne på din trailer.
 • Servicen kan KUN købes hvis du har købt montering af din varmepumpe hos os. 

Afmontering af pillefyr

 • Vi bortskaffer ikke dit pillefyr, men afmonterer det kun.
 • Servicen kan KUN købes hvis du har købt montering af din varmepumpe hos os.
Du kan læse mere om montering og hvad du bør forberede, før montøren ankommer til din bolig, i denne monteringsoversigt. Arbejde udover ovenstående faktureres til 600 kr. / timen inkl. moms, såfremt det er noget vi kan bistå. Materialer udover det medfølgende efterfaktureres. Hvis arbejdet ikke kan gennemføres fordi en eller flere af overstående ting ikke er klargjort eller mulige, faktureres forgæves kørsel med 3.500 kr. og evt. bro/færge afgifter.